מרכז מידע וסיוע לזכויות עובדים

זכויות עובדים — המידע שכל עובד זקוק לו

אם אתם עובדים, יש לכם זכויות, לא רק חובות!

לרשותכם קו מידע מיועד ודיסקרטי לסיוע בזכויות עובדים: 04-6211335

או במייל: encenter97@gmail.com

לחצו כאן לצפייה בפלייר המידע שלנו

שאלון ראשוני לעובד

 

זכויות עובדים הן זכויות הניתנות לעובדים באמצעות דיני העבודה, בהסכמים קיבוציים ובכלים נוספים להסדרת יחסי העבודה. בישראל, מערכת יחסי העבודה בין עובד ומעביד כפופה לרגולציה אשר מחייבת כל מעביד לתת זכויות מינימליות לעובדיו, חוקי מגן מונעים ממנו לפגוע בזכויות אלה אפילו אם ויתר עליהן העובד בכתב. כך למשל חייב מעביד בתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום ולשלם שעות נוספות, דמי מחלה וחופשה שנתית.

קיימת חובה על כל מעביד לספק לכל עובד הודעה בכתב המפרטת את זכויותיו. הודעת פיטורים או התפטרות חייבת גם היא להיעשות בכתב. על העובדים במגזרים השונים במשק חלות גם הוראות צוי הרחבה של משרד התמ»ת, אשר מוסיפות על הזכויות המוקנות בהתאם לחוקי העבודה. עובד אשר זכויותיו נפגעו יכול לפנות אלינו למרכז מידע לצורך מתן סיוע לעובדים ו/או בדיקת זכויותיהם של העובדים במסגרת קבלת קהל במשרד. לרשותכם מענה טלפוני ואינטרנטי.

זכויות עובדים שכירים

הידעת?

קבלה לעבודה

מועמדים לעבודה זכאים, על פי חוק, להתייחסות שווה ועניינית ונטולת אפליה מטעמים פסולים בהליך קבלתם לעבודה.

 

שכר העבודה ומרכיביו

זכויות העובדים בנושאי שכר, מחולקות לקטגוריות: תכולת השכר, מועד תשלום השכר, תנאים סוציאלים ושוויון בעבודה.

תנאי העבודה

לעובדים מגיעות זכויות שונות הנוגעות לתנאי עבודתם.

 

שוויון הזדמנויות בעבודה

החוק מגן על עובדים מפני אפליה אסורה במקום עבודתם, הנובעת ממניעים שונים ועלולה לפגוע בעובדים, בין אם בשכרם, תנאי עבודתם, שיקולי קבלתם לעבודה או סיום יחסי העבודה.

                                                             ועוד…

 

פיצויי פיטורין, מהם ומי זכאי?


כל עובד שעבד במשך לפחות שנה אחת רצופה ופוטר מעבודתו, זכאי לתשלום פיצויי פיטורין. שווי הפיצויים הם בגובה המשכורת החודשית, עבור כל שנת עבודה. בעת חישוב פיצויי הפיטורין לא נכללים דמי הבראה, תשלום עבור נסיעות ועבור שעות נוספות.

 

כמו כן, כאשר מחשבים את רצף העבודה לא לוקחים בחשבון: יציאה לשירות המילואים, חופשה בהסכמת המעביד, או חופשה עקב מחלה או תאונה וכן, ימי חג ושבתות. אלא מתייחסים למועד תחילת העבודה עד ליום האחרון.

 

במקרה והעובד פוטר לאחר 11 חודשי עבודה בלבד, והמעסיק לא הצליח להוכיח בבית הדין לעבודה, כי מדובר בפיטורין שנעשו בתום לב ולא על מנת להתחמק מתשלום הפיצויים, זכאי גם הוא לפיצויי פיטורין.

חילופי מעסיקים

 

לעיתים קרובות מתרחשים שינויים מנהלתיים במקומות העבודה והמעסיקים מתחלפים, בשל מכירת העסק, או שינויים במבנה הארגוני. עובד שבמקום העבודה שלו התחלפו המעסיקים, בין אם מדובר בעסק פרטי או בגוף ציבורי, זכאי לפיצויי פיטורין ממעסיקו החדש עבור כל תקופת העבודה אצל המעסיק הקודם, והוא נחשב כמפוטר החל מיום חילופי המעסיקים. המעביד הקודם פטור מתשלום פיצויים וחובת התשלום חלה על המעסיק החדש בלבד.

 

אותם תנאים תקפים גם לגבי שינוי במקום העבודה, או שינוי בסוג המשרה, אצל אותו המעסיק. כלומר, אם העובד החל לעבוד בסניף אחר של החברה, או שינה את תפקידו, הוא זכאי לפיצויי פיטורים המחושבים על פי מועד תחילת העסקתו, במקרה והמעסיקים התחלפו.

המעסיק פשט את הרגל או נפטר

 

במקרה והמעסיק פשט את הרגל והתאגיד פורק או נמחק, או במקרה והמעסיק נפטר, העובד זכאי לתשלום פיצויים, כאילו פוטר מעבודתו.

 

במידה והעובד נפטר, המעסיק מחויב לשלם לקרוביו של המנוח, פיצויי פיטורין. הקרובים שזכאים לפיצויים הם בני הזוג והילדים. אם לנפטר לא היו בן זוג או ילדים, הפיצויים יופנו להוריו, או לאחים ואחיות שגרו עמו בבית אחד, לפחות שנה אחת לפני שנפטר והוא דאג לפרנסתם. אופן תשלום הפיצויים להורים והאחים, ייקבע על ידי בית הדין לעבודה.

פיצויים לעובד עונתי

עובד עונתי הוא אדם שעבד במהלך שנתיים רצופות במשך שתי עונות, כאשר כל עונה נמשכה לפחות שלושה חודשים רצופים וכללה 60 ימי עבודה, במקום עבודה אחד או אצל מעסיק. עובד עונתי שפוטר לאחר שתי עונות, זכאי לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורין.


תשלום על חשבון קופת גמל

מקומות תעסוקה רבים מכירים בתשלום לקופת גמל, כתשלום המכסה את פיצויי הפיטורין. האישור לתשלום הפיצויים באמצעות קופת הגמל נקבע בחוזה העבודה, או בהסכם הקיבוצי והוא אינו הליך אוטומטי. לעיתים אף נדרש אישורו של שר העבודה. כמו כן, עובד שהגיע על פי החוק לגיל הפרישה ופורש לפנסיה, זכאי לפיצויי פיטורין, והפרישה מהעבודה נחשבת לפיטורין.

קיזוז חובות

סעיף 25 לחוק הגנת השכר קובע כי למעסיק אסור לנכות כל סכום ממשכרו של העובד, ללא הסכמתו, מלבד הניכויים אשר נקבעו בחוק, כגון הפרשות לאיגוד מקצועי, או כאשר העובד מסר את הסכמתו המפורשת.
פיצויי הלנת שכר
מעסיק שלא משלם את פיצויי הפיטורין, או מעכב את התשלום, עובר על החוק והדבר נחשב להלנת שכר ובנסיבות אלה, העובד זכאי לתשלום בגין הלנת פיצויי פיטורין.

יש לך שאלה? פוטרת? רוצה לדעת מה מגיע לך? פנה אלינו

חוזה עבודה


חוזה עבודה הינו חוזה אשר מטרתו להסדיר את זכויותיו וחובותיו של העובד אל מול מעסיקו. סוגיית חוזה העבודה איננה «נהנית» מחוק פרטני וספציפי, ועל כן חוזי העבודה נבחנים בהתאם לדיני החוזים הכלליים. למעשה, מטרתו העיקרית של חוזה העבודה הינה להגן על הצדדים מפני מחלוקות עתידיות ועל כן ישנה חשיבות של ממש לניסוח חוזה העבודה, קל וחומר בסעיפים «פרובלמאטיים» כגון אי תחרות, שעות נוספות, פרמיות, בונוסים וכדומה.
מה כולל חוזה העבודה?
כאמור, חוזה עבודה מאפיין את תנאי העבודה הספציפיים ועל כן ישנם סוגים שונים לחוזי עבודה במשק הישראלי. עם זאת, ניתן בהחלט למנות מספר פרמטרים אשר סביר להניח כי יימצאו בכל חוזה וחוזה. לדוגמא, פרטי הצדדים (שם העובד, שם החברה, מספרי זהות, מספרי עסק וכדומה), הגדרת התפקיד (משימות העובד, היקף העבודה, אחריות נוספת וכו’), הגדרת השכר (אופן תשלום השכר, שכר בשעות נוספות וכדומה), וזכויות נלוות (זכויות סוציאליות מכוח החוק וזכויות עבודה המורחבות מעבר למינימום החוקי. לדוגמא, לקבוע כי העובד יהיה זכאי ליותר ימי חופשה מהמגיע לו, או לקבוע כי העובד יהיה זכאי מדי שנה ל»משכורת 13).

 

חוזה עבודה יכול לכלול גם סעיפים נוספים מיוחדים «המגנים» למעשה על המעסיק. לדוגמא: סעיף אי תחרות האוסר על העובד להתחרות במעביד במקביל להיותו שכיר ובמשך תקופת צינון מעת סיום עבודתו, סעיף תקופת מינימום אשר נועד לחייב את העובד לעבוד תקופה מסוימת (לדוגמא, חצי שנה לפחות) כאשר הפרת ההתחייבות תגרור תשלום קנס, סעיף התחייבות על שמירת סודיות בנוגע למידע פנימי של החברה וכדומה.
הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה
מלבד חוזה העבודה, חלים על כל עובד בישראל גם דיני העבודה הישראליים כגון שכר מינימום, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, דמי הבראה, דמי מחלה, חופשה שנתית וכדומה. חוזה העבודה איננו יכול לפגוע בזכויות קוגנטיות אלה, וגם אם העובד חתם על כך בכתב ובמפורש, אין נפקות לסעיפים המרעים את תנאי עבודתו של העובד מהמינימום החוקי. לעיתים, חלים על הצדדים גם הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ספציפיים אשר מעניקים לעובד זכויות ביתר מהמגיע לו לפי חוק. גם במקרים אלה, חוזה העבודה איננו יכול לשבת בסתירה להסכם קיבוצי או צו הרחבה. פגיעה בזכויותיו של עובד במסגרת חוזה עבודה אישי, איננה קבילה.
סוגי חוזה עבודה
ישנם שלושה סוגים של חוזי עבודה המוכרים במשפט הישראלי. כל אחד מהחוזים הנ»ל מקפל בתוכו יתרונות וחסרונות, הן מבחינת המעסיק, הן מבחינת העובד והן במקרים בהם הצדדים נאלצים לכתת רגליהם לערכאות המשפטיות. יצוין פעם נוספת, ככל שחוזה העבודה ברור ומפורט יותר, וככל שהצדדים מבינים את משמעויותיו בעת החתימה, כך גובר הסיכוי כי ייחסך מהם המאבק המשפטי.
חוזה לתקופה בלתי מוגבלת – מרבית העובדים בישראל מועסקים בחוזה לתקופה בלתי מוגבלת. מדובר למעשה בחוזה עבודה אשר מעגן את תנאי ההעסקה וזכויות העובד, ואין הוא קובע תקופת יעד לפקיעתו. סיום חוזה לתקופה בלתי מוגבלת יהיה על ידי התפטרות או פיטורים. לעיתים, חוזה זה משתנה מפעם לפעם ומתמלא מחדש בתוכן מתוך הסכמות הדדיות או הסכמים קיבוציים. סוגיות נפוצות אשר משתנות בחוזים אלו הן שכר, תפקיד, תנאים (רכב למשל) וכדומה.
חוזה לתקופה מוגבלת – חוזה לתקופה מוגבלת כשמו כן הוא, חוזה עבודה המוגבל בזמן. עם זאת, חשוב לדעת כי במידה ומדובר בתפקיד אשר איננו מוגבל בזמן, והחוזה מתחדש מתקופה לתקופה, אזי עסקינן בחוזה לתקופה בלתי מוגבלת. (לדוגמא, חידוש חוזה לתקופה מוגבלת מדי חצי שנה או שנה). חוזה לתקופה מוגבלת מאפיין העסקה של עובד מחליף, העסקה בתקופת הקיץ, העסקה לשם פרויקט וכדומה.

 

המעסיק איננו צריך להציג בפני העובד עילה לפיטוריו עם תום התקופה המוגבלת בחוזה. עם זאת, חשוב לדעת כי חוזה לתקופה מוגבלת איננו מאפשר למעסיק לפעול כרצונו. לדוגמא, מעסיק אינו רשאי להעסיק עובדים לתקופה מוגבלת על מנת להימנע מצבירת ותק על ידי העובדים. במידה והעובד מועסק תחת חוזה לתקופה מוגבלת במשך שנה לפחות, והמעסיק איננו מעוניין לחדש את החוזה, אזי עליו לשלם לעובד פיצויי פיטורים.
חוזה למשימה מסוימת – חוזה עבודה למשימה מסוימת הינו חוזה עבודה אשר נועד להעסיק את העובד לשם מטרה ספציפית. דוגמא «קלאסית» לכך הינה חוזה לתקופת התמחות (למשל של רופא או עורך דין).
הפרת חוזה עבודה

 

בדומה לכל חוזה, גם חוזה עבודה אפשר להפר. הפרת חוזה עבודה יכולה לבוא לידי ביטוי בפיצויים במסגרת תביעה של הצד אשר נפגע מההפרה. יודגש כי הפרתו של חוזה עבודה יכול שתהיה על ידי המעביד (הרעת תנאים, פיטורים ללא הודעה מוקדמת כמוסכם בחוזה, תשלום שכר שלא כמוסכם בחוזה ועוד) או על ידי העובד (הפרת אי שמירת סודיות, הימנעות מעמידה במשימות אשר הוא חויב בהן בחוזה וכדומה).

 

הזכות לפיצויים במקרה של הפרת חוזה נובעת מחוק החוזים (תרופות). ראשית, יש להוכיח הפרת חוזה. שנית, הצד אשר נפגע מהפרת החוזה צריך להוכיח את היקף הנזק ומידתו, ולאחר מכן את הקשר הסיבתי אשר בין הנזק ובין הפרת החוזה.